kẻ chọn tham vọng người chọn bình yên

kẻ chọn tham vọng người chọn bình yên
kẻ chọn tham vọng người chọn bình yên
kẻ chọn tham vọng người chọn bình yên
kẻ chọn tham vọng người chọn bình yên
kẻ chọn tham vọng người chọn bình yên
kẻ chọn tham vọng người chọn bình yên