cách đánh số trang trong powerpoint

Bạn rất có thể thêm thắt số trang chiếu giống như ngày và giờ vô bạn dạng trình diễn của tôi.

1. Ngày và giờ

2. Số trang chiếu

Để thêm thắt vấn đề đầu trang và footer vô bản phân phát, hãy coi mục Chỉnh sửa đặt số trang, footer và đầu trang cho tới Bản phân trừng trị vô PowerPoint.

Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

 2. Ở phía bên trái screen, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô nhóm Văn bản, nhấn vào Đầu trang & Chân trang.

  Tab Chèn

 4. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Nếu mình thích thêm thắt số trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu.

  • Nếu mình thích thêm thắt số trang vô những chú giải, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang.

  Hộp thoại Đầu trang và chân trang

 5. Nếu mình thích thêm thắt số trang vào cụ thể từng trang chiếu hoặc trang chú giải vô bạn dạng trình diễn của tôi, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới vớ cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn rất có thể thay cho thay đổi số của trang chiếu chính thức, chỉ đặt số một trang chiếu hoặc quăng quật số trang chiếu ngoài trang chiếu thứ nhất. Cách tiến hành như sau.

 1. Trên tab Thiết kế, vô group Tùy chỉnh, nhấn vào Kích cỡ Trang chiếu > Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh.

 2. Trong vỏ hộp Kích cỡ Trang chiếu, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn một số trong những chính thức.

Chỉ đặt số một trang chiếu hoặc đặt số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

 1. Trên tab Chèn, vô nhóm Văn bản, nhấn vào Đầu trang & Chân trang.

  Tab Chèn

 2. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, nhấn vào tab Trang chiếu.

  Hộp thoại Đầu trang và chân trang

 3. Thực hiện nay một trong mỗi thao tác sau:

  • Để đặt số trang chiếu chúng ta vẫn lựa chọn, nên lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấn vào Áp dụng. Lặp lại đoạn này cho tới từng trang chiếu riêng biệt lẻ mình thích đặt số.

  • Để đặt số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu thứ nhất, nên lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiện trên trang chiếu chi phí đề, rồi nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Để biết vấn đề về phong thái bố trí lại những trang chiếu vô bạn dạng trình diễn, coi mục Thay thay đổi trật tự trang chiếu.

Thêm ngày và giờ

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

 2. Ở phía bên trái screen, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Ngày & Giờ.

 4. Trong vỏ hộp Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Nếu mình thích thêm thắt ngày và giờ vô trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu.

  • Nếu mình thích thêm thắt ngày và giờ vô những trang chú giải, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

 5. Chọn vỏ hộp kiểm Ngày và giờ, rồi tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Nếu mình thích ngày và giờ phản ánh ngày và giờ lúc này từng khi chúng ta hé hoặc in bạn dạng trình diễn, hãy nhấn vào Cập nhật tự động động, rồi lựa chọn format ngày và giờ mình thích.

  • Nếu mình thích bịa đặt ngày và giờ về một ngày rõ ràng, hãy nhấn vào Cố định, rồi ở vỏ hộp Cố định, nhập ngày mình thích.

   Qua việc bịa đặt ngày bên trên bạn dạng trình diễn là Cố định, bạn cũng có thể đơn giản và dễ dàng theo dõi dõi đợt cuối chúng ta thay cho thay đổi bạn dạng trình diễn.

 6. Nếu mình thích thêm thắt ngày và giờ vào cụ thể từng trang chiếu, trang chú giải hoặc bạn dạng phân trừng trị vô bạn dạng trình diễn, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

  Xem thêm: tra cứu vận đơn giao hàng nhanh

 2. Ở phía bên trái screen, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Số Trang chiếu.

 4. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Nếu mình thích thêm thắt số trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu.

  • Nếu mình thích thêm thắt số trang vô những trang chú giải, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang.

 5. Nếu mình thích thêm thắt số trang vào cụ thể từng trang chiếu hoặc trang chú giải vô bạn dạng trình diễn của tôi, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới vớ cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn rất có thể thay cho thay đổi số của trang chiếu chính thức, chỉ đặt số một trang chiếu hoặc quăng quật số trang chiếu ngoài trang chiếu thứ nhất. Cách tiến hành như sau.

 1. Trên tab Thiết kế, vô group Thiết lập Trang, nhấn vào Thiết lập Trang.

 2. Trong vỏ hộp Thiết lập Trang, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn một số trong những chính thức.

Chỉ đặt số một trang chiếu hoặc đặt số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

 1. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Số Trang chiếu.

  Trong group Văn bản

 2. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, nhấn vào tab Trang chiếu.

  Đầu trang hoặc chân trang
 3. Thực hiện nay một trong mỗi thao tác sau:

  • Để đặt số trang chiếu chúng ta vẫn lựa chọn, nên lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấn vào Áp dụng. Lặp lại đoạn này cho tới từng trang chiếu riêng biệt lẻ mình thích đặt số.

  • Để đặt số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu thứ nhất, nên lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiện trên trang chiếu chi phí đề, rồi nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Để biết vấn đề về phong thái bố trí lại những trang chiếu vô bạn dạng trình diễn, coi mục Thay thay đổi trật tự trang chiếu.

Thêm ngày và giờ

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

 2. Ở phía bên trái screen, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Ngày & Giờ.

 4. Trong vỏ hộp Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Nếu mình thích thêm thắt ngày và giờ vô trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu.

  • Nếu mình thích thêm thắt ngày và giờ vô những trang chú giải, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

 5. Chọn vỏ hộp kiểm Ngày và giờ, rồi tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Nếu mình thích ngày và giờ phản ánh ngày và giờ lúc này từng khi chúng ta hé hoặc in bạn dạng trình diễn, nhấn vào Cập nhật tự động động, rồi lựa chọn format ngày và giờ mình thích.

  • Nếu mình thích bịa đặt ngày và giờ về một ngày rõ ràng, hãy nhấn vào Cố định, rồi ở vỏ hộp Cố định, nhập ngày mình thích.

   Qua việc bịa đặt ngày bên trên bạn dạng trình diễn là Cố định, bạn cũng có thể đơn giản và dễ dàng theo dõi dõi đợt cuối chúng ta thay cho thay đổi bạn dạng trình diễn.

 6. Nếu mình thích thêm thắt ngày và giờ vào cụ thể từng trang chiếu, trang chú giải hoặc bạn dạng phân trừng trị vô bạn dạng trình diễn, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Xem thêm

Thêm, bố trí và xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu và tổng số trang chiếu bên trên từng trang chiếu

Thay thay đổi trật tự những trang chiếu của bạn

Chèn hoặc vô hiệu số trang chiếu

 1. Đi cho tới Xem >bình thường.

 2. Đi cho tới Chèn >Số Trang chiếu.

 3. Chọn Số Trang chiếu , rồi nhập số của trang chiếu chính thức. Bản xem trước hiển thị địa điểm.

 4. Để thêm thắt hoặc vô hiệu số trang chiếu chỉ ngoài trang title, hãy xóa hoặc lựa chọn Không hiện trên trang chiếu chi phí đề.

  Xem thêm: giải bài tập toán 5

 5. Chọn Áp dụng cho tới vớ cả hoặc Áp dụng.

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa đào tạo và giảng dạy, thăm dò hiểu cơ hội bảo mật thông tin khí giới của người sử dụng và chưa dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn bịa đặt và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên sở hữu kỹ năng đa dạng và phong phú.

Tác giả

Bình luận