đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

TOP 7 đề đánh giá giờ đồng hồ Anh 2 học tập kì 1 những cỗ sách

Bộ 5 đề đánh giá môn Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 đem đáp án tiếp sau đây trực thuộc cỗ đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh năm học tập 2023 - 2024 tự VnDoc.com tổ hợp và đăng tải. Đề đánh giá Tiếng Anh 2 bao gồm nhiều dạng khác nhau bài bác luyện không giống nhau canh ty học viên lớp 2 ôn luyện kỹ năng và kiến thức vẫn học tập hiệu suất cao và đạt điểm trên cao vô kì thi đua cuối học tập kì 1 tới đây.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 i-Learn Smart Start 2 số 1

Look at the picture and complete the words

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

1. _ a _

2. g _ _ t

3. _ c _ o p _ s

1. What shape

A. to lớn music

2. How

B. is it?

3. Hands

C. are you from?

4. Listen

D. are you?

5. Where

E. down

Reorder these words to lớn have correct sentences

1. pig/ It’s/ a/ ./

____________________________________________

2. My/ Linda/ is/ name/ ./

____________________________________________

3. many/ circles/ How/ there/ are/ ?/

____________________________________________

Xem đáp án

1. It’s a pig.

2. My name is Linda.

3. How many circles are there?

Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp hai năm 2023 - 2024 số 2

I/ Look at the picture and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

1. _ a i l

2. b _ k e

3. s _ a

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

4. _ a s t a

5. _ a i n b o w

6. k _ t e

II/ Look at the picture and write

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

What can you see?

_____________________

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Is he riding a bike?

_____________________

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Let’s look at the _____________

III/ Reorder these words to lớn have correct sentences

1. pizza/ yummy/ The/ is/ ./

___________________________________

2. she/ Is/ a/ flying/ kite/ ?/

___________________________________

3. rainbow/ I/ see/ can/ a/ ./

___________________________________

-The end-

Đáp án đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 thân ái học tập kì 1 số ít 2

I/ Look at the picture and complete the words

1. sail

2. bike

3. sea

4. pasta

5. rainbow

6. kite

II/ Look at the picture and write

1. I can see river

2. No, he isn’t

3. Let’s look at the kitten

III/ Reorder these words to lớn have correct sentences

1. The pizza is yummy.

2. Is she flying a kite?

3. I can see a rainbow.

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh số 3

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. chips

B. chicken

C. rain

2. A. mother

B. dress

C. father

3. A. ball

B. bread

C. chocolate

4. A. grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. this/ What/ is/?

2. is/ that/ What/?

3. is/ that/ a/ ruler/.

4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5. Yes,/ is/ it/ ./

6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7. / book/ Is/ it/ a?

8. Is/ this/ rubber/ a?

9. isn’t/ No,/ it/ ./

III. Đếm và viết

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 đem đáp án

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 đem đáp án

1. ___________ cars

2. ___________ cats

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 đem đáp án

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 đem đáp án

3. ___________ crayons

4. ___________ dwarfs

Đáp án Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 số 3

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. C

2. B

3. A

4. A

II. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. What is this?

2. What is that?

3. That is a ruler.

4. Is it a pencil case?

5. Yes, it is.

6. Is this an umbrella?

7. Is it a book?

8. Is this a rubber?

9. No, it isn't.

III. Đếm và viết

1. three cars

2. five cats

3. two crayons

4. seven dwarfs

Đề giờ đồng hồ Anh ôn thi đua học tập kì 1 lớp hai năm 2023 - 2024 số 4

Question 1: Match. (Nối)

Xem thêm: dĩ hòa vi quý là gì

Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 đem đáp án

Question 2: Complete the words. (Hoàn trở nên những kể từ sau)

Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 đem đáp án

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn trở nên những câu sau)

Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 đem đáp án

Đáp án Đề giờ đồng hồ Anh ôn thi đua học tập kì 1 lớp 2 số 4

Question 1: Match. (Nối)

1. ball

2. train

3. brother

4. chocolate

5. read

6. park

Question 2: Complete the words. (Hoàn trở nên những kể từ sau)

1. brown bread

2. hall

3. dress

4. car

Question 3:

a. Look! There is lots of rain.

b. I lượt thích chicken.

c. I lượt thích chips.

d. Clean your teeth, please.

e. Wash your feet, please.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối học thức số 5

Exercise 1: Look and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

1. _ e _

2. k _ t _ _ n

3. f _ _

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

4. c l _ s _ r _ _ m

5. _ u i _ e

6. _ a _ t _

Exercise 2: Look at the pictures and answer these following questions

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

1. How many people are there?

___________________________________

2. Does the girl have milk?

___________________________________

3. Is the boy eating banana?

___________________________________

Exercise 3: Reorder words to lớn have correct sentences

1. see?/ What/ you/ can/

___________________________________

2. see/can/ I/ road/ a/ ./

___________________________________

3. there/ Is/ box/ a/ ?/

___________________________________

4. yummy/ The/ is/ pizza/ ./

___________________________________

5. are/ Here/ you/ ./

___________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối học thức số 5

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 6

I. Count and write

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. ______________

2. ______________

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. ______________

4. ______________

II. Look and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. b _ n _ _a s

2. _ o o _ i e _

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. _ r _ g

4. _ i n _

III. Look at the picture and answer the following questions

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./

__________________________________

3. have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 7

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. mom

B. sister

C. happy

D. grandpa

2. A. dresss

B. shorts

C. T-shirt

D. hungry

3. A. day

B. Monday

C. Wednesday

D. Sunday

Exercise 2: Look at the picture and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

1. _ h i _ _ t _

2. s _ c _ s

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

3. n _ c _

4. q _ e _ n

Exercise 3: Look at the pictures and answer the questions

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

1. How many people are there?

_______________________________

2. Is she wearing a dress?

_______________________________

3. What are they eating?

_______________________________

Exercise 4: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. old/ you/ How/ are/ ?/

_______________________________

2. Is/ mom/ your/ this/ ?/

_______________________________

3. these/ Are/ shoes/ his/ ?/

Xem thêm: tả một người thân (ông, bà, cha mẹ, anh em của em)

_______________________________

*Tải tệp tin nhằm coi chi tiết*

Trên đó là toàn cỗ nội dung của đề thi đua học tập kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 2 đem đáp án.