đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 3, phần sau đây liệt kê Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì hai năm 2023 sách mới mẻ Kết nối học thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời tạo ra (Family and Friends), iLearn Smart Start đem đáp án, cực sát đề thi đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt sản phẩm cao trong số bài bác thi đua môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem tiếng giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

1. Listen and tick.

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

2. Look, listen and write.

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

Quảng cáo

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích lớn drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d lượt thích some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears bởi you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family thành viên

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would lượt thích lớn eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Family and Friends

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Look and write

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

III. Write the words correctly

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

IV. Circle the correct word

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Xem thêm: lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 2024

Đề thi đua Cuối kì 2 iLearn Smart Start

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian ngoan thực hiện bài: ... phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Read and match

Questions ( Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

1. What’s this?

a. May I have eggs?

2. What bởi you want lớn eat?

b. No, thank you

3. Can I eat a cookie?

c. It’s Tom’s monster

4. Would you lượt thích some pizza?

d. It’s on the chair

5. Where’s the helicopter?

e. Yes, you can

6. Where’s are you going?

f. Go straight

7. Where’s the zoo?

g. She’s shopping at the market

8. How bởi I get lớn the lake?

h. I’m going lớn the park

9. What’s Mom doing?

i. It’s sunny

10. How’ s the weather?

j. It’s on Water Street

II. Read and write

Mai's house

There are five rooms in my house. There's one kitchen and one big living room. There's a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There's a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There's one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. rooms in Mai's house.

2. There are three …………………….

3. Mai's bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

III. Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: "Tom, let's eat! Here, have some pizza. And you don't have a drink. Here, have some smoothie ."

Tom: "Oh, you don't have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don't have any food. Here, have some fish balls. It's nice lớn share.

Lucy says:

1. Have some fries.  True  False
2. Have some smoothie  True  False

Tom says:

3. Have a sandwich.  True  False
4. It's nice lớn share.  True  False

IV. Reorder the words.

1. and / thunder / There's / lightning

……………………………………………………………..

2. the /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. in/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. to/ I'm / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Explore Our World

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

2. Listen and tick.

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and bu. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Xem thêm thắt cỗ Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 đem đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023
 • Top 10 Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023
 • Top 10 Đề thi đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

Đã đem tiếng giải bài bác luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: mặt trời xanh của tôi

Loạt bài bác Đề thi đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 3 những môn học