đơn xin miễn giảm học phí

Đầu năm học tập là thời gian những ngôi trường thu khoản học phí của học viên, SV. Sau đấy là những khuôn mẫu Đơn van lơn miễn rời khoản học phí, tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức giành riêng cho học viên, SV theo đuổi Nghị ấn định 81/2021/NĐ-CP.

1. Mẫu đơn van lơn miễn, rời khoản học phí cho tới học viên công lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: đơn xin miễn giảm học phí

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

_____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho tới phụ vương u (hoặc người giám hộ) trẻ nhỏ học tập mầm non và học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên công lập)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi và phổ thông công lập.

Họ và thương hiệu (1) :..........................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :.........................

Hiện đang được học tập bên trên lớp:..............................................................

Trường:....................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ rệt đối tượng người sử dụng được quy ấn định bên trên Nghị ấn định số...)

Căn cứ nhập Nghị ấn định số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này đề xuất được đánh giá sẽ được miễn, rời khoản học phí theo đuổi quy ấn định hiện nay hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ rệt bọn họ tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ), so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng ghi chép đơn thì ko cần điền loại này.

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.

2. Mẫu đơn van lơn miễn, rời khoản học phí cho tới SV ngôi trường công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

 (Dùng cho tới học viên, SV đang được học tập bên trên những hạ tầng dạy dỗ công việc và nghề nghiệp và dạy dỗ ĐH công lập)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ công việc và nghề nghiệp và dạy dỗ ĐH công lập.

Họ và tên:............................................................................

Ngày, mon, năm sinh:........................................................

Nơi sinh:.............................................................................

Lớp:...................Khóa:.................... Khoa:.........................

Mã số sinh viên:...................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ rệt đối tượng người sử dụng được quy ấn định bên trên Nghị ấn định số …/2021/NĐ-CP)

Đã thừa kế cơ chế miễn rời khoản học phí (ghi rõ rệt thương hiệu hạ tầng đã và đang được tận hưởng cơ chế miễn rời khoản học phí, cung cấp học tập và trình độ chuyên môn móc tạo):

Căn cứ nhập Nghị ấn định số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này đề xuất được Nhà ngôi trường đánh giá sẽ được miễn, rời khoản học phí theo đuổi quy ấn định hiện nay hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ rệt bọn họ tên)

3. Mẫu đơn đề xuất tương hỗ ngân sách học tập tập
Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

_________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho những đối tượng người sử dụng được tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức theo đuổi quy ấn định bên trên Nghị ấn định số …/2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi và phổ thông.

Họ và thương hiệu (1):.............................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):...........................

Hiện đang được học tập bên trên lớp:...............................................................

Trường:......................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ rệt đối tượng người sử dụng được quy ấn định bên trên Nghị định số …./2021/NĐ-CP)

Căn cứ nhập Nghị định số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này đề xuất được đánh giá sẽ được cung cấp chi phí tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức theo đuổi quy ấn định hiện nay hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ rệt bọn họ tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ), so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng ghi chép đơn thì ko cần điền loại này.

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.


4. Mẫu đơn đề xuất miễn, rời khoản học phí và tương hỗ ngân sách học tập tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

______________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

 (Dùng cho những đối tượng người sử dụng thừa kế đôi khi quyết sách miễn, rời khoản học phí và tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức theo đuổi quy ấn định bên trên Nghị ấn định số ..../2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi và phổ thông.

Họ và thương hiệu (1) :........................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):........................

Hiện đang được học tập bên trên lớp:............................................................

Trường:..................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ rệt đối tượng người sử dụng được quy ấn định bên trên Nghị ấn định số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ nhập Nghị ấn định số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này đề xuất được đánh giá sẽ được miễn rời khoản học phí và cung cấp chi phí tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức theo đuổi quy ấn định hiện nay hành.

Xem thêm: cực trị của hàm số

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ rệt bọn họ tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ), so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng ghi chép đơn thì ko cần điền loại này.

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.

5. Mẫu Đơn đề xuất chi trả chi phí miễn, rời khoản học phí học viên ngôi trường tư

Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

_____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ

(Dùng cho tới phụ vương u (hoặc người giám hộ) trẻ nhỏ mầm non và học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên tư thục, tư thục)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, phổ thông tư thục, dân lập.

Họ và thương hiệu (1) :......................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :.....................

Hiện đang được học tập bên trên lớp:.........................................................

Là học viên trường:.............................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ rệt đối tượng người sử dụng được quy ấn định bên trên Nghị ấn định số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ nhập Nghị ấn định số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, em thực hiện đơn này đề xuất được đánh giá sẽ được cung cấp bù chi phí miễn rời khoản học phí, cung cấp tương hỗ chi phí đóng góp khoản học phí cho tới học viên tè học tập dân lập theo đuổi quy ấn định và cơ chế hiện nay hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ rệt bọn họ tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ) so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng ghi chép đơn thì ko cần điền loại này.

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.

6. Mẫu Đơn đề xuất chi trả chi phí miễn, rời khoản học phí SV ngôi trường tư

Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

_____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho tới học viên, SV đang được học tập bên trên những hạ tầng dạy dỗ công việc và nghề nghiệp và dạy dỗ ĐH tư thục)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ công việc và nghề nghiệp và dạy dỗ ĐH dân lập.

Họ và tên:........................................................................

Ngày, mon, năm sinh:....................................................

Nơi sinh:..........................................................................

Lớp:......................... Khóa.....................Khoa:................

Họ thương hiệu cha/mẹ học viên, sinh viên:.................................

Hộ khẩu thông thường trú (ghi ăm ắp đủ):....................................

Xã (Phường):...................... Huyện (Quận):....................

Tỉnh (Thành phố):............................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ rệt đối tượng người sử dụng được quy ấn định bên trên Nghị ấn định số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ nhập Nghị ấn định số …./2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này đề xuất được đánh giá, xử lý sẽ được cung cấp bù chi phí tương hỗ miễn, rời khoản học phí theo đuổi quy ấn định và cơ chế hiện nay hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ rệt bọn họ tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ), so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng ghi chép đơn thì ko cần điền loại này.

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.

don van lơn mien nhốt hoc phi

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí (Ảnh minh họa)

7. Hồ sơ van lơn miễn, rời học tập phí​ bao gồm những sách vở và giấy tờ gì?

Hồ sơ van lơn miễn, rời học phí, tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức, tương hỗ chi phí đóng góp khoản học phí được quy ấn định tại Điều 19 Nghị ấn định 81 bao bao gồm những sách vở và giấy tờ sau:

(1) Đơn đề xuất miễn, rời khoản học phí, tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức, tương hỗ chi phí đóng góp khoản học phí.

(2) Bản sao đem xác thực hoặc bạn dạng sao kèm cặp bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh hoặc bạn dạng sao kể từ tuột gốc sách vở và giấy tờ chứng tỏ nằm trong đối tượng người sử dụng miễn, rời khoản học phí.

- Trường hợp miễn học tập phí

 • Giấy xác nhận nằm trong đối tượng người sử dụng được miễn khoản học phí theo đuổi quy ấn định bên trên Pháp mệnh lệnh Ưu đãi người dân có công với cách mệnh.
 • Giấy xác nhận tàn tật tự Ủy ban quần chúng. # (UBND) xã cung cấp hoặc Quyết ấn định trợ cung cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp thị trấn với đối tượng người sử dụng học viên, SV tàn tật.

 • Quyết ấn định trợ cung cấp xã hội của Chủ tịch UBND huyện đối với: Trẻ mầm non và học viên bên dưới 16 tuổi hạc không tồn tại mối cung cấp nuôi dưỡng; người kể từ 16 - 22 tuổi hạc đang được học tập phổ thông, đại học tập văn bởi vì loại nhất nằm trong đối tượng người sử dụng tận hưởng trợ cung cấp xã hội sản phẩm tháng; Người học trung cung cấp, cao đẳng không cha mẹ cả phụ vương láo nháo u, ko điểm nương tựa.
 • Giấy xác nhận hộ nghèo khó tự UBND xã cung cấp cho tới con trẻ mầm non và học viên phổ thông, học tập viên dạy dỗ thông thường xuyên đem phụ vương hoặc u hoặc cả cha mẹ hoặc các cụ (trường ăn ý ở với ông bà) nằm trong diện hộ nghèo khó.

 • Giấy ghi nhận thừa kế cơ chế miễn khoản học phí so với thân thiết nhân của hạ sĩ quan tiền, đấu sĩ bên trên ngũ;
 • Giấy khai sinh và giấy tờ xác nhận hộ nghèo khó hoặc cận nghèo khó tự UBND xã cung cấp cho tới học viên, SV người dân tộc bản địa thiểu số đem phụ vương hoặc u hoặc cả phụ vương u hoặc các cụ ( tình huống ở với ông bà) nằm trong hộ nghèo khó hoăhộ cận nghèo; học viên, SV người dân tộc bản địa rất rất không nhiều người.

 • Giấy khai sinh và tuột hộ khẩu thông thường trú hoặc xác nhận của công an về ĐK thông thường trú (trường ăn ý tuột hộ khẩu bị thất lạc) đối với: con trẻ mần nin thiếu nhi 05 tuổi hạc, học viên trung học tập hạ tầng ở thôn/bản quan trọng đặc biệt trở ngại, xã điểm III vùng dân tộc miền núi, xã quan trọng đặc biệt trở ngại vùng bến bãi ngang ven bờ biển, hải đảo; học viên, SV người dân tộc bản địa thiểu số rất rất không nhiều người.
 • Bằng chất lượng tốt nghiệp trung học tập hạ tầng (THCS) hoặc giấy tờ xác nhận chất lượng tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời so với người chất lượng tốt nghiệp trung học cơ sở học tập tiếp lên trình độ chuyên môn trung cung cấp.

- Trường ăn ý rời khoản học phí, tương hỗ chi phí đóng góp học tập phí

 • Giấy khai sinh và tuột hộ khẩu thông thường trú hoặc xác nhận của ban ngành công an về sự ĐK thông thường trú (trường ăn ý tuột hộ khẩu bị thất lạc) đối với: con trẻ mầm non và học viên, SV là kẻ dân tộc bản địa thiểu số ở thôn/bản quan trọng đặc biệt trở ngại, xã điểm III dân tộc miền núi, xã vùng bến bãi ngang ven bờ biển hải đảo; học viên tè học tư thục ở địa phận ko đầy đủ ngôi trường công lập được Nhà nước tương hỗ chi phí đóng góp khoản học phí.
 • Sổ tận hưởng trợ cấp hàng mon của phụ vương hoặc mẹ bị tai nạn thương tâm làm việc hoặc mắc bệnh nghề nghiệp nghiệp đối với con trẻ mầm non và học viên, SV là con cái cán cỗ, công chức, viên chức, người công nhân.

 • Giấy xác nhận hộ cận nghèo khó tự Ủy Ban Nhân Dân xã cung cấp cho tới đối tượng người sử dụng con trẻ mầm non và học viên phổ thông, học tập viên dạy dỗ thông thường xuyên đem phụ vương hoặc u hoặc cả phụ vương và u hoặc các cụ (trong tình huống ở với ông bà) nằm trong diện hộ cận nghèo khó.

Lưu ý:

- Đối với con trẻ mần nin thiếu nhi và học viên phổ thông, học tập viên dạy dỗ thông thường xuyên vừa mới được miễn, rời khoản học phí vừa mới được tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức, chỉ cần thực hiện 01 cỗ làm hồ sơ những sách vở và giấy tờ tương quan trình bày bên trên kèm cặp đơn theo đuổi khuôn mẫu đơn đề xuất miễn, rời khoản học phí và tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức.

- Đối tượng nằm trong diện được miễn, rời khoản học phí và tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức chỉ cần thực hiện 01 cỗ làm hồ sơ nộp lần thứ nhất cho tất cả thời hạn tiếp thu kiến thức.

Xem thêm: phổ điểm thi thpt quốc gia 2022

Riêng so với người nằm trong diện hộ nghèo khó hoặc hộ cận nghèo khó thì vào cụ thể từng đầu học tập kỳ cần nộp bổ sung cập nhật giấy tờ xác nhận hộ nghèo khó hoặc hộ cận nghèo khó nhằm thực hiện địa thế căn cứ đánh giá miễn, rời khoản học phí và tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức cho tới kỳ học tập tiếp theo sau.

- Trường ăn ý đem thẻ căn cước công dân và thông tin cậy về điểm thông thường trú hoàn toàn có thể khai quật từ những việc liên kết và share tài liệu về người ở thì phụ vương u (hoặc người giám hộ) ko cần nộp Giấy khai sinh và Sổ hộ khẩu thông thường trú.

Trên phía trên là mẫu Đơn van lơn miễn rời học tập phí mới nhất cho tới học viên, SV. Nếu còn vướng mắc về khuôn mẫu đơn này, độc giả sung sướng lòng contact 1900.6192 sẽ được tương hỗ.