i haven't met my grandparents for five years.

Câu hỏi:

13/03/2020 75,318

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: i haven't met my grandparents for five years.

I haven't met my grandparents for five years.

A. I often met my grandparents five years ago

B. I last met my grandparents five years ago

Đáp án chủ yếu xác

C. I have met my grandparents for five years

D. I didn't meet my grandparents five years ago

B

Tôi ko bắt gặp các cụ tôi những trên đây 5 năm rồi

A.   Tôi thông thường bắt gặp các cụ của tôi 5 năm vừa qua ( sai nghĩa)

B.   Lần cuối tôi bắt gặp các cụ của tôi là nhập 5 năm vừa qua ( đúng)

C.   Tôi bắt gặp các cụ của tôi nhập 5  năm( sai nghĩa)

Tôi đang không bắt gặp các cụ của tôi 5 năm vừa qua đây( sai nghĩa)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Her family and friends have given her lots of _________.

A. supports

B. support

C. supporters

D. supportive

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

We _________there when our father died.

A. still lived

B. lived still

C. was still living

D. were still living

Xem thêm: cách viết bản kiểm điểm nói chuyện

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

He has been selling motorcycles_________.

A. in ten years

B. for ten years

C. ten years ago 

D. since ten years

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

He fell down when he _________towards the church.

A. run 

B. runs 

C. was running 

D. had run

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

By Christmas, I_________for you for 6 months.

A. shall work

B. shall have been working

C. have been working

D. shall be working

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Mark enjoys having fun by causing trouble. He's a very ____boy.

A. stubborn

B. mischievous

C. spoiled

Xem thêm: tách nhạc khỏi video online

D. bright