nghị định 167 năm 2017

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng thích hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan liêu ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, phòng ban ngang Bộ
 • Các phòng ban khác

Loại văn bản

Xem thêm: ảnh thành phố về đêm trắng đen

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Nghị quyết định 167/2017/NĐ-CP
 • Nghị quyết định 167/2017/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi một phần
 • Ngày sở hữu hiệu lực: 01/01/2018

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT