ôn tập toán lớp 5

Bài ôn tập dượt hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kỹ năng ôn tập dượt vô thời hạn ở trong nhà ngủ hè, ôn tập dượt tận nơi.

Bạn đang xem: ôn tập toán lớp 5

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đơn vị chức năng, 5 phần chục và 2 phần ngàn được viết lách là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được gọi là:

A. Năm một nhì phẩy tứ chín.

B. Năm trăm chục nhì phẩy tứ chín.

C. Năm trăm chục nhì phẩy tứ mươi chín.

D. Năm chục nhì phẩy tứ mươi chín.

Bài 2. Viết số phù hợp vô điểm chấm:

Một hình trụ với 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này là …………………… dm.

b) Chu vi của hình trụ này là …………………… dm.

c) Diện tích của hình trụ này là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang với lòng rộng lớn 6,5cm; lòng nhỏ nhắn 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích S của hình thang bại.

Bài giải

Bài 9. Bác Hai mua sắm một loài cá nặng nề 1,5kg không còn 54000 đồng. Bác Ba cũng mua sắm một loài cá loại bại với trọng lượng 1,2kg. Hỏi bác bỏ Ba cần trả từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên hùn được 45 cuốn sách. Lớp 5B quyên hùn được số sách vị 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế 50% số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả thân phụ lớp quyên hùn được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình trụ với 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình trụ bại là  22,608 dm.

c) Diện tích của hình trụ này là  40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng tuếch :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)  = 62, 5 : đôi mươi = 3,125

Bài 5

Viết số phù hợp vô điểm chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt mày với toàn bộ 8 hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày với toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 +  0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang bại là:

\frac{(6,5+4,8) \times 3,5}{2}=19,775\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua sắm 1 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua sắm 1,2 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên hùn được số cuốn sách là:

45 x \frac45 = 36 (quyển)

Lớp 5C quyên hùn được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên hùn được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở thành số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở thành số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) Một hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này là …………………… cm2.

b) Một hình thang với tổng phỏng nhiều năm nhì lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng tuếch :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một dòng sản phẩm sàng gạo hình trụ với nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của dòng sản phẩm sàng gạo bại.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vị 80 tấm gạch men hình vuông vắn với cạnh 5dm. Tính diện tích S nền ngôi nhà bại bám theo đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của tía và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác tía cấp 4 chuyến tuổi tác con cái. Tính tuổi tác tía lúc này.

Đáp án Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở thành số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở thành số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) Một hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này là 13,44 cm2.

b) Một hình thang với tổng phỏng nhiều năm nhì lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng tuếch :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày với vớ cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một dòng sản phẩm sàng gạo hình trụ với nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của dòng sản phẩm sàng gạo bại.

Bài giải

Chu vi dòng sản phẩm sàng bại là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích dòng sản phẩm sàng bại là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vị 80 tấm gạch men hình vuông vắn với cạnh 5dm. Tính diện tích S nền ngôi nhà bại bám theo đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch men nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền ngôi nhà là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của tía và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác tía cấp 4 chuyến tuổi tác con cái. Tính tuổi tác tía lúc này.

Tổng số tuổi tác của tía và con cái 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi tác tía cấp 4 chuyến tuổi tác con cái nên tao với sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi tác của tía và con cái chia thành số phần đều nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của tía thân phụ năm tiếp theo là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của tía lúc này là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích.

1. Chữ số 5 vô số 2,953 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 vô số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A. \frac{8}{10}

B. \frac{8}{100}

C. \frac{8}{1000}

D. 800

Bài 2. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) Tỉ số Xác Suất của nhì số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) sành 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng tuếch :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm những số bất ngờ x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số bất ngờ x cần thiết tìm hiểu là …………………… Các số bất ngờ x cần thiết tìm hiểu là …………………………

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhì số là 48,72. Hiệu của nhì số này là 13,32. Tìm nhì số bại.

Bài giải

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích.

1. Chữ số 5 vô số 2,953 nằm trong sản phẩm nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 vô số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

Chọn A. \frac{8}{10}

Bài 2. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) Tỉ số Xác Suất của nhì số 7,5 và 25 là:  7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) sành 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng tuếch :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 < 34,73 Đ

c) 3,9 = 3,09 S

d) 27,99 > 28,11 S

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04  ha

Bài 6. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

Bộ đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày với toàn bộ 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số bất ngờ x, biết :

a) x < 3,001

=> x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 < x < 14,99

x là những số 11; 12; 13; 14.

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Mua một bịch bánh không còn số chi phí là:

Xem thêm: tả hộp bút lớp 3

19500 : 3=  6500 (đồng)

Mua 12 bánh loại bại không còn số chi phí là:

6500 × 12 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng

Bài 9. Tổng của nhì số là 48,72. Hiệu của nhì số này là 13,32. Tìm nhì số bại.

Bài giải

Số nhỏ nhắn là :

(48,72 - 13,32):2=17,7

Số rộng lớn là :

48,72 - 17,7=31,02

Đáp số: Số nhỏ nhắn : 17,7

Số lớn: 31,02

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

460 : x = 92 × 0,4

460 : x = 36,8

x = 460 : 36,8

x = 12,5

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 4

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích.

1. sành 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền vô điểm chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số nào là nhỏ nhắn nhất vô tứ số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) Một hình tam giác với diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ nhiều năm lòng của hình tam giác này là …………………… dm.

b) Một hình tam giác với diện tích S là 40cm2, phỏng nhiều năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này là …………………… centimet.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng tuếch :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một người gửi tiết kiệm chi phí đôi mươi 000 000 đồng với lãi suất vay 0,6% từng tháng. Hỏi sau đó 1 mon người bại có được từng nào chi phí lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây với toàn bộ là 120 cây cam và bòng. Số cây bòng ngay số cây cam. Hỏi vô vườn với từng nào cây bòng, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn với chu vi 10dm và với diện tích S vị diện tích S của một hình tam giác với cạnh lòng 5dm. Tính phỏng nhiều năm độ cao của hình tam giác bại.

Đáp án Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích.

1. sành 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền vô điểm chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số nào là nhỏ nhắn nhất vô tứ số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) Một hình tam giác với diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ nhiều năm lòng của hình tam giác này là 4 dm.

b) Một hình tam giác với diện tích S là 40cm2, phỏng nhiều năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng tuếch :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. Học sinh tự động đặt điều tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 =  82,824

b) 47,7 – 38,19 =  9,51

c) 19,5 × 3,04 =  59,28

d) 21,924 : 2,7 =  8,12

Bài 5. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình mặt mày với toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi người bại có được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn với số lượng kilomet bòng và số lượng kilomet cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hoặc diện tích S hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích.

1. Số thập phân 0,725 được viết lách trở thành tỉ số Xác Suất là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 ngay số nào là bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) Một hình trụ với chu vi 16,328cm. Đường kính của hình trụ này là …………………… centimet.

b) Một hình trụ với chu vi 254,24dm. Bán kính của hình trụ này là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) \frac{3}{8}kg = …………………… g

b) \frac{23}{20}km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp vô điểm chấm:

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật với chiều nhiều năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Người tao trồng rau củ bên trên thửa khu đất bại, cứ 100m2 người tao thu hoạch được 45kg rau củ. Hỏi bên trên cả thửa khu đất bại, người tao thu hoạch được từng nào tạ rau củ ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang với tổng phỏng nhiều năm nhì lòng là 24dm, diện tích S là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang bại.

Bài 10. Tính thời gian nhanh :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) Xác định vị trị những chữ số trong những số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền vô điểm ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và nhì mươi thân phụ phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích :

a) Số lớn số 1 trong những số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số phù hợp vô điểm chấm: 3tấn 50kg = ..... tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) Một lớp học tập với 30 học viên vô bại với 14 cô gái. Tỉ số % cô gái đối với các bạn phái mạnh là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... km2. Số phù hợp điền vô điểm chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD với cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như vô hình vẽ mặt mày.)

Đề ôn tập dượt ở trong nhà lớp 5

a. Tính diện tích S hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM tách AC bên trên N. Tính diện tích S tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) Tìm 5 độ quý hiếm của X, biết: 0,21 < X < 0,22

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 7

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị chức năng phù hợp viết lách vô điểm chấm là:

A. ha
B. dam2
C. m2
D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735
B. 6,2735
C. 627,35
D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ số điền vô điểm chấm là:

A. 62,735
B. 627,35
C. 6,2735
D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 10cm và độ cao là 7cm. Vậy diện tích S của hình tam giác là:

A. 375m2
B. 387 m2
C. 378 m2
D. 35 m2

Câu 6: Tìm số bất ngờ x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8
B. 62
C. 98
D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhì số: 45 và 61

b) Điền vết < ; > ; = ; phù hợp vô điểm chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A với 18 học viên nữ giới và số học viên nữ giới rung rinh 60 % số học viên của tất cả lớp. Hỏi lớp 5A với toàn bộ từng nào học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 18m và chiều rộng lớn 15m. người tao dành riêng 20% diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện ngôi nhà. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện ngôi nhà.

Đề ôn tập dượt ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích.

Bài 1. 7007cm3 =.... dm3 . Số cần thiết điền vô điểm chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương với cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một khối mộc hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối mộc trọng lượng 0,5kg. Khối mộc bại trọng lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu cấp cạnh của hình lập phương lên 3 chuyến thì thể tích hình lập phương cấp lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu cấp cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích S toàn phần hình lập phương cấp lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương với cạnh 1dm4cm và một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình nào là với diện tích S toàn phần rộng lớn hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài xích tập dượt sau:

Một bể nước hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

Xem thêm: lời chúc sinh nhật bạn be

a) Tính thể tích của bể.

b) Hiện ni bể chưa xuất hiện nước, người tao há mang lại vòi vĩnh nước chảy vô bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể tiếp tục đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 cụ thể, dễ dàng hiểu
  • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5

Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • 55 Đề thi đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
  • 50 Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
  • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • 16 đề thi đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Trên đó là toàn cỗ nội dung bài xích tập dượt Toán cho những em học viên tìm hiểu thêm, ôn tập dượt hè, ôn tập dượt ở trong nhà tách tổn thất kỹ năng Khi tới trường lại. Các bậc bố mẹ vận chuyển về cụ thể cho những em học viên rèn luyện.