stop talking or you won't understand the lesson

Câu hỏi:

22/09/2020 52,493

Bạn đang xem: stop talking or you won't understand the lesson

Choose the answer that is nearest in meaning to lớn the printed before it.

 Stop talking or you won’t understand the lesson.

A. If you don't stop talking, you won't understand the lesson.

Đáp án chủ yếu xác

B. If you don't stop talking, you wouldn't understand the lesson.

CIf you hadn't stopped talking, you wouldn't understand the lesson.

D. If you hadn't stopped talking, you wouldn't understood the lesson.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

- Câu ĐK loại 1 biểu diễn miêu tả ĐK sở hữu thiệt ở lúc này hoặc sau này.

(Điều khiếu nại sở hữu thật: Nếu liên tù tì thì thầm => tiếp tục thiếu hiểu biết bài)

- Cấu trúc: If + S + V (simple present), S + will/ won’t + V (bare infinitive)

=> Câu B, C, D sai về nghữ pháp.

Tạm dịch: Ngừng thì thầm nếu như không các bạn sẽ thiếu hiểu biết bài học kinh nghiệm.

A. Nếu chúng ta không ngừng nghỉ thì thầm, các bạn sẽ thiếu hiểu biết bài xích.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the answer that is nearest in meaning to lớn the printed before it.

I don’t have enough money with bu now; otherwise I would buy that coat.

A. If  I didn't have enough money with bu now, I would buy that coat.

B. If I had enough money with bu now, I would buy that coat

C. If I had enough money with bu now, I wouldn't buy that coat.

D. If I didn't have enough money now, I wouldn't buy that coat.

Câu 2:

Choose the answer that is nearest in meaning to lớn the printed before it.

If today is Sunday, the pupils could go swimming.

A. If today were Sunday, the pupils could go swimming.

BIf today is Sunday, the pupils could go swimming.

C. The pupils could go swimming unless today is Sunday.

D. The pupils could not go swimming if today isn't Sunday.

Xem thêm: soạn bài chương trình địa phương phần văn

Câu 3:

Choose the answer that is nearest in meaning to lớn the printed before it.

If you are not careful, you will cut yourself with that knife.

A. Unless you are careful, you will cut yourself with that knife.

B. If you are careful, you will cut yourself with that knife.

CUnless you were not careful, you will cut yourself with that knife.

DUnless you were careful, you will cut yourself with that knife.

Câu 4:

Choose the answer that is nearest in meaning to lớn the printed before it.

Because he doesn’t leave immediately, I gọi a policeman.

A. If he left immediately, I  wouldn't gọi a policeman.

BIf he leaves immediately, I  won't gọi a policeman.

C. Unless he leaves immediately, I will gọi a policeman.

D. Unless he leaves immediately, I won't gọi a policeman.

Câu 5:

Choose the best answer to lớn complete each sentence.

The vast wilderness of Alaska offers some unbelievable ecotourism opportunities, and one of the most______ tourism industries in the USA.

A. safe 

Bsustainable 

C. natural

D. environmental

Câu 6:

Choose the best answer to lớn complete each sentence.

The gardens and islets near the Tien and Hau River are very attractive ecotourism ______ of the region.

A. sight 

B. destination

C. view

Xem thêm: đơn vị của độ tự cảm là

D. scene