tiếng anh 10 global success unit 8


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Match the verbs with the nouns lớn make phrases in 1. 4. Complete each of the following sentences with ONE word from the conversation.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 10 global success unit 8

Video chỉ dẫn giải

New learning activities

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Long: Hi, Nick. What are you doing?

Nick: I’m watching the đoạn Clip that my geography teacher uploaded on Eclass.

Long: Really? What is it about?

Nick: It’s about global warming. My teacher asked us lớn watch the đoạn Clip and find more information about this topic.

Long: So, is watching the đoạn Clip part of your homework?

Nick: Yes, then next week, we’ll work in groups and discuss the topic in class.

Long: Sounds interesting. You can watch the đoạn Clip many times and also tìm kiếm for more information at trang chủ.

Nick: You’re right. I’m not good at taking notes in class, you know. So I prefer this way of learning. It gives má a chance lớn discuss with my classmates, who may have original ideas on the topic.

Long: Does your teacher often ask you lớn prepare materials at trang chủ and discuss in class, Nick?

Nick: Yes, she does. We’re doing a lot of projects that help us understand the lessons better. This way of studying, which gives us more control over our own learning, is quite useful.

Long: You’re lucky. My teachers use very traditional methods of teaching at my school. I wish I could try these new learning activities.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Long: Xin xin chào, Nick. quý khách hàng đang khiến gì đấy?

Nick: Tôi đang được coi đoạn Clip nhưng mà nhà giáo địa lý của tôi đang được chuyên chở lên bên trên Eclass.

Long: Thật không? Nó nói đến loại gì?

Nick: Nó về sự việc rét lên toàn thị trường quốc tế. Giáo viên của tôi đòi hỏi Cửa Hàng chúng tôi coi đoạn Clip và dò xét thêm thắt vấn đề về chủ thể này.

Long: Vậy coi đoạn Clip với nên là một trong phần nhập bài bác tập dượt của chúng ta không?

Nick: Có, tiếp sau đó nhập tuần cho tới, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục thao tác làm việc theo dõi group và thảo luận về chủ thể này nhập lớp.

Long: Nghe dường như thú vị. quý khách hàng rất có thể coi đoạn Clip rất nhiều lần và cũng rất có thể dò xét tìm kiếm thêm thắt vấn đề tận nhà.

Nick: quý khách hàng thưa trúng. Tôi ko đảm bảo chất lượng biên chép bài bác bên trên lớp, chúng ta biết đấy. Vì vậy, tôi mến cơ hội học tập này rộng lớn. Nó mang đến tôi thời cơ thảo luận với chúng ta nằm trong lớp, những người dân rất có thể với ý tưởng phát minh ban sơ về chủ thể này.

Long: Giáo viên của chúng ta với thông thường đòi hỏi chúng ta sẵn sàng tư liệu trong nhà và thảo luận bên trên lớp ko, Nick?

Nick: Có, cô ấy với. Chúng tôi đang được triển khai thật nhiều dự án công trình gom Cửa Hàng chúng tôi hiểu bài học kinh nghiệm rộng lớn. Cách học tập này, loại nhưng mà gom Cửa Hàng chúng tôi trấn áp đảm bảo chất lượng rộng lớn việc học tập của tớ, khá hữu ích.

Long: quý khách hàng thiệt như mong muốn. Các nhà giáo của tôi dùng những cách thức giảng dạy dỗ vô cùng truyền thống lâu đời ở ngôi trường tôi. Tôi ước tôi rất có thể demo những sinh hoạt tiếp thu kiến thức mới mẻ này.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại đoạn đối thoại và đưa ra quyết định coi những câu sau là trúng (T) hoặc sai (F).)

T

F

1. Nick is preparing for his next geography class.

   

2. Nick’s note taking skills are quite good.

   

3. Nick’s class is working on many projects now.

   

Lời giải chi tiết:

1. T

Nick is preparing for his next geography class.

(Nick đang được sẵn sàng mang đến lớp học tập địa lý tiếp sau của tớ.)

Thông tin:

Long: So, is watching the đoạn Clip part of your homework?

(Vậy coi đoạn Clip với nên là một trong phần nhập bài bác tập dượt của chúng ta không?)

Nick: Yes, then next week, we’ll work in groups and discuss the topic in class.

(Có, tiếp sau đó nhập tuần cho tới, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục thao tác làm việc theo dõi group và thảo luận về chủ thể này nhập lớp.)

2. F

Nick’s note taking skills are quite good.

(Kỹ năng biên chép bài bác của Nick tương đối tốt.)

Thông tin:

Nick: You’re right. I’m not good at taking notes in class, you know.

(Bạn thưa trúng. Tôi ko đảm bảo chất lượng biên chép bài bác bên trên lớp, chúng ta biết đấy.)

3. T

Nick’s class is working on many projects now.

(Lớp của Nick hiện tại đang triển khai nhiều dự án công trình.)

Thông tin: 

Nick: Yes, she does. We’re doing a lot of projects that help us understand the lessons better.

(Có, cô ấy với. Chúng tôi đang được triển khai thật nhiều dự án công trình gom Cửa Hàng chúng tôi hiểu bài học kinh nghiệm rộng lớn.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

 3. Match the verbs with the nouns lớn make phrases in 1.

(Ghép những động kể từ với danh kể từ muốn tạo trở nên những cụm kể từ nhập bài bác 1.)

Xem thêm: phổ điểm thi thpt quốc gia 2022

1. upload

a. notes

2. do

b. a video

3. find

c. a project

4. take

d. information

Phương pháp giải:

upload (v): đăng, chuyên chở lên

do (v): làm, thực hiện

find (v): tìm kiếm

take (v): làm

Lời giải chi tiết:

upload a video: đăng đoạn Clip lên

do a project: làm dự án

find information: tìm dò xét thông tin

take notes: ghi bài bác, ghi chú

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Complete each of the following sentences with ONE word from the conversation.

(Hoàn trở nên từng câu sau với MỘT kể từ nhập cuộc đối thoại.)

1. Nick is watching the đoạn Clip _______ his geography teacher uploaded on Eclass.

2. This way of learning gives him a chance lớn discuss with his classmates, ______ may have original ideas on the topic.

3. They are doing a lot of projects _______ help them understand the lessons better.

4. That way of studying, _______ gives them more control over their own learning, is quite useful.

Lời giải chi tiết:

1. that

2. who

3. that

4. which

1. Nick is watching the đoạn Clip that his geography teacher uploaded on Eclass.

(Nick đang được coi đoạn đoạn Clip nhưng mà nhà giáo địa lý của anh ấy ấy đang được chuyên chở lên bên trên Eclass.)

2. This way of learning gives him a chance lớn discuss with his classmates, who may have original ideas on the topic.

(Cách học tập này gom anh ấy với thời cơ thảo luận với chúng ta nằm trong lớp, những người dân rất có thể với những ý tưởng phát minh ban sơ về chủ thể này.)

3. They are doing a lot of projects that help them understand the lessons better.

(Họ đang khiến thật nhiều dự án công trình gom bọn họ hiểu bài bác rộng lớn.)

4. That way of studying, which gives them more control over their own learning, is quite useful.

(Cách học tập nhưng mà gom bọn họ trấn áp đảm bảo chất lượng rộng lớn việc học tập của tớ thì khá hữu ích.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention lớn the stressed words in bold in the sentences. 2. Read and underline the stressed words in the sentences. Then practise reading them. 1. Match the words and phrases with their meanings. 2. Complete the sentences with the words and phrases in 1. 1. Match the two parts lớn make complete sentences. 2. Join the following sentences. Use who, that, which or whose. Add commas where necessary.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Reading

  1. Work in pairs. Look at the photos and answer the questions. 2. Read the texts. What are the two students talking about? Choose the correct answer. 3. Read the texts again and decide who mentions the following by putting a tick (✓) in the correct box. 4. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Speaking

  1. Put the advantages and disadvantages of online learning from the box into suitable categories. You may add more lớn each category. 2. Work in groups. Each group chooses lớn be either For or Against online learning. Discuss and provide explanations lớn tư vấn your side. Use the table below lớn note your ideas. 3. Work with a classmate from the opposite group. Discuss your opinions about online learning. Use your notes in 2.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Listening

  1. Work in pairs. Tick (✓) what you often vì thế lớn prepare before a new lesson. 2. Listen lớn the first part of the conversation between a teacher and her students, then answer the following questions. 3. Listen lớn the second part of the conversation and complete the flow chart with no more phàn nàn TWO words. 4. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Writing

  1. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the benefits of blended learning. 2. Work in groups. Use the benefits in 1 and your own ideas lớn complete the following outline. 3. Use the outline in 2 and expressions below lớn write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits of blended learning.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: truyền tải điện năng đi xa

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.