tính giá trị biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là Việc học viên áp dụng nhiều kỹ năng của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kỹ năng nên nhớ và những dạng bài xích tập luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện tại luật lệ tính theo đòi trật tự kể từ cần qua quýt trái ngược tớ có:

 • 1 nằm trong 7 bởi 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 bởi 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 bởi 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 4 bởi 6 thêm một bởi 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại luật lệ tính theo đòi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân chia hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tớ tiến hành đo lường kể từ trái ngược qua quýt cần.

 • Nếu vô biểu thức, đối với tất cả luật lệ nhân, luật lệ phân chia, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tớ tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, với vệt ngoặc, tớ tiến hành luật lệ tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện tại biểu thức với luật lệ cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức tiếp tục cho tới trở thành group với tổng là những số tròn xoe chục/ tròn xoe trăm/ tròn xoe ngàn.
 • Vận dụng đặc thù phối hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng vô một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) nó x 5 = 1948 + 247

b) nó : 3 = 190 - 90

c) nó - 8357 = 3829 x 2

d) nó x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của luật lệ tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú với 76 viên bi, số bi của An cấp 7 chuyến số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo đòi quy tắc của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo đòi quy tắc của biểu thức với chứa chấp luật lệ nằm trong, trừ tớ có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) nó : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) nó - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa đặt trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện tại luật lệ tính kể từ cần qua quýt trái ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 bởi 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 4 bởi 7 thêm một bởi 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 bởi 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 1 bởi 3 thêm một bởi 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: đơn xin nghỉ phép công ty

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 bởi 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 1 bởi 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 bởi 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 bởi 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được sản phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 bởi 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 bởi 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được cho tới 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một bởi 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 bởi 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 bởi 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 bởi 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ cho tới 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một bởi 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân ái 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích đi ra tớ với số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên với 18 số hạng

b) Các tính tổng vô mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích đi ra tớ với tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 15 = 7264 + 5111

b) nó + 4763 = 1947 x 3

c) nó : 8 = 478 - 98

d) nó - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) nó = 825

b) nó = 1078

c) nó = 3040

d) nó = 19794

Bài 4

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 4 tập 2

a) với 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng tốt rộng lớn bố mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những khóa huấn luyện toán online bên trên tranhuyhoang.edu.vn nhé!